تاثیر دستگاه کربوکسی تراپی بر روی سلولیت

در این مقاله با بررسی تاثیر کربوکسی تراپی بر روی سلولیت ها با جامعه آماری 101 نفر شاهد کاهش چشمگیر سلولیت ها بر روی بیماران مورد مطالعه هستیم.
ادامه مطلب