اثر دستگاه کربوکسی تراپی بر روی درد مفاصل

GAS ANTALGIK CARBOXYTHERAPY IN BENING OSTEO-ARTHRO-MYOFASCIAL PAIN TREATMENT.pdf

در این مقاله اثر کربوکسی تراپی بر روی درد ها به ویژه در های مفاصل پرداخته شده است.