تاثیر دستگاه کربوکسی تراپی بر روی سلولیت

Carbon Dioxide Therapy in the Treatment of Cellulite An Audit.pdf

 

در این مقاله با بررسی تاثیر دستگاه کربوکسی تراپی بر روی سلولیت ها با جامعه آماری 101 نفر شاهد کاهش چشمگیر سلولیت ها بر روی بیماران مورد مطالعه هستیم.