بررسی اثر کربوکسی تراپی بر روی زخم های دیابتیک

Clinical Prospective Study on the Use of Subcutaneous Carboxytherapy in the.pdf

 

 

در این مقاله به طور تخصصی به بررسی کربوکسی تراپی بر روی بهبود بیمارانی که زخم دیابتی دارند پرداخته شده است. 

کربوکسی تراپی تاثیر چشمگیری در از بین بردن و بهبود زخم های دیابتی در ناحیه پا دارد.